Thành công là đạp bằng mọi thử thách (Trần Đăng Triều)