Những người thành công nhất thế giới bắt đầu bằng việc đề ra những mục tiêu vĩ đại…tại sao bạn lại không?